Arrel de la web > Qui Som > Els comptes clars > Ingressos i despeses 2012 IniciativaVerds

1 vot

Ingressos i despeses 2012 IniciativaVerds

dimecres 20 de febrer de 2013

Presentam el detall dels ingressos i despeses d’IniciativaVerds durant l’any 2012. Aquests comptes varen ser aprovats pel Consell Polític que es va celebrar el 12 de gener de 2013 a Santa Margalida.

INGRESSOS
PARTIDA PRESSUPOSTAT ENTRADA REAL VARIACIÓ
Entrades diverses 5.000,00 € 1.144,19 € -3.855,81 €
Bonos, varis i loteria 5.000,00 € 1.144,19 € -3.855,81 €
Grups institucionals 49.488,00 € 47.625,23 € -1.862,77 €
Parlament 34.512,00 € 34.519,92 € 7,92 €
Consell de Mallorca 9.576,00 € 6.036,48 € -3.539,52 €
Ajuntaments 5.400,00 € 7.068,83 € 1.668,83 €
Aportació càrrecs 10.860,00 € 11.787,00 € 927,00 €
Quotes afiliació 13.800,00 € 14.071,00 € 271,00 €
Total 79.148,00 € 74.627,42 € -4.520,58 €
DESPESES
PARTIDA PRESSUPOSTAT GASTAT VARIACIÓ
Lloguers i diversos local 11.892,00 € 11.174,55 € -717,45 €
Local Palma 11.892,00 € 11.174,55 € -717,45 €
Despeses corrents 24.904,00 € 20.063,13 € -4.840,87 €
Comptable 4.800,00 € 4.550,00 € -250,00 €
Neteja 1.500,00 € 1.930,00 € 430,00 €
Telèfon / Internet 5.520,00 € 5.125,82 € -394,18 €
Aigua i llum 720,00 € 1.222,73 € 502,73 €
Assegurança 300,00 € 381,96 € 81,96 €
Préstecs electorals 6.000,00 € 3.495,60 € -2.504,40 €
Subscripció premsa 329,00 € 329,50 € 0,50 €
Mat. fungible /fotocopia 3.135,00 € 2.674,53 € -460,47 €
Inversions 2.600,00 € 352,99 € -2.247,01 €
Activitat política 21.000,00 € 20.635,91 € -364,09 €
Jornades 5.000,00 € 2.190,79 € -2.809,21 €
Viatges i dietes 5.000,00 € 5.667,39 € 667,39 €
Diversos(*) 2.000,00 € 7.595,00 € 5.595,00 €
Aportacio federal Equo 0,00 € 4.100,00 € 4.100,00 €
Despeses electorals 9.000,00 € 468,45 € -8.531,55 €
Despeses banc 0,00 € 614,28 € 614,28 €
Personal 28.152,00 € 26.211,50 € -1.940,50 €
Mobilitat i salaris 21.600,00 € 21.600,00 € 0,00 €
Seguretat Social 5.832,00 € 3.460,37 € -2.371,63 €
Gestoria 720,00 € 1.151,13 € 431,13 €
Total 85.948,00 € 78.085,09 € -7.862,91 €

(*) Diversos:
- Procurador tribunals: 1.056 €
- Empresa comunicació: 2.450 €
- Festa inauguració local: 607 €
- Altres: 3.482 €