Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma presenta al·legacions al PERI del Jonquet perquè vulnera el BIC (...)

MÉS per Palma presenta al·legacions al PERI del Jonquet perquè vulnera el BIC i desfigura el barri

divendres 19 d'abril de 2013

1. No se respecta la declaració de BIC del barri:

El document d’Avanç ha prescindit completament de la declaració de BIC i és una autèntica amenaça pel barri i els seus valors arquitectònics i patrimonials. No especta el paisatge urbà ni la barriada.

S’hi edifiquen habitatges plurifamiliars sense respectar la configuració de la trama urbana ni el caràcter del barri en quant a les alçades dels edificis, ni es respecten les tipologies singulars ni el paisatge urbà del tradicional barri mariner i popular.

Al solar del Mar i Terra s’edifiquen blocs de planta baixa més dos, sense estructura de trama urbana, un fet que suposa un atac als valors tradicionals del barri. El model d’urbanització hauria de partir d’un estudi acurat de volumetries, visuals i tipologies i apostar per la construcció d’habitatges, bàsicament unifamiliars, amb planta baixa més un altell en primera línia, i planta baixa més un pis en segona línia, tot seguint la línia definida al PERI aprovat l’any 1985. En cap cas, blocs plurifamiliars en primera línia de tres plantes, tal com estableix el document d’avanç.

També resulta contradictori amb la declaració de BIC del 2009 destrossar i desvirtuar el talús permetent l’accés dels cotxos des del Passeig Marítim. Això provocaria a més la destrucció de l’escala d’accés situada al perímetre del solar del Mar i Terra, construïda la passada legislatura, cosa que lògicament rebutjam. En aquest sentit, l’entrada més lògica per a un pàrquing que hauria de ser sol per a l’ús dels residents del barri hauria de ser a través del carrer Monsenyor del Palmer.

En aquest sentit, tampoc acceptam un innecessari centre comercial al talús baix el solar del Mar i Terra.

En quan al solar de Rentadors també rebutjam la configuració i disposició per blocs perquè estrangulen la zona verda, tapen visuals, no tenen res a veure amb la tipologia del barri del Jonquet, i a més sobrepassen l’alçada de Ca la Reina, edifici històric. La proposta de la coalició en aquest espai és una urbanització amb edificis retranquejats per deixar enmig un espai lliure públic important amb l’objectiu de no trencar l’estètica i els visuals, en la línia del que preveia el PERI de l’any 1985.

També s’ha de replantejar si l’existència d’una discoteca dins el barri és compatible amb la declaració de BIC.

2. No existeix dret a obtenir indemnitzacions per part dels promotors:

El motiu principal que ha exposat reiteradament el regidor d’Urbanisme per justificar un plantejament tan desenvolupista per Es Jonquet com el que plasma el document d’avanç són els suposats “drets” dels titulars dels terrenys a urbanitzar (Mar i Terra i Rentadors, bàsicament) i l’hipotètic dret a indemnitzacions que tendrien si amb la tramitació del PERI es reduïssin les possibilitats edificatòries actualment vigents.

Des de MÉS per Palma negam aquest argument de l’equip de govern municipal, ja què mai han estat aprovats projectes d’urbanització pel “Mar i Terra” o “Rentadors” i les indemnitzacions a que tendrien dret els titulars dels terrenys simplement serien els derivats de la redacció dels projectes.

Per això, no hi ha cap excusa perquè en la tramitació del PERI prevalgui l’interès general i la salvaguarda dels valors de Es Jonquet i no els interessos econòmics d’algunes constructores.

3. Ampliar el catàleg patrimonial

És molt insuficient el catàleg actual tenint en compte que es tracta d’un barri declarat BIC i que hauria de gaudir d’un nivell màxim de protecció. És necessari desenvolupar aquesta línia de feina amb el PERI i ampliar el nombre d’edificis i elements actualment catalogat, tenint en compte el llistat que es va adjuntar a la declaració de BIC.

4. Suport als suggeriments que puguin formular altres entitats

Des de MÉS per Palma també donam suport i demanam un estudi acurat dels suggeriments i alternatives que puguin formular la Plataforma Salvem Es Jonquet, ARCA, GOB i Associació de Veïnats, entitats i persones que fa anys que se preocupen pel barri, el coneixen, l’estodien, i, el que és encara més important, l’estimen. Una preocupació, estudi acurat, sensibilitat i “estimació” que ha quedat molt clar que NO ha tengut la Regidoria d’Urbanisme després de veure el contingut del document d’avanç.

A aquests efectes, adjuntam document tècnic (Observacions PEP Jonquet) que subscrivim i en que s’argumenten amb rigor moltes qüestions que obliguen a replantejar totalment el document d’avanç que ha presentat l’equip de govern del PP.

També et podria interessar: