Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > IniciativaVerds Artà exigeix al Batle que s’auditi l’empresa concessionària de (...)

IniciativaVerds Artà exigeix al Batle que s’auditi l’empresa concessionària de recollida de residus i neteja

dimecres 27 de març de 2013

A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà del mes de març es va debatre i rebutjar, amb els vots en contra de tots els grups de l’oposició, la proposta de Magdalena Maria Fernandez, regidora d’Hisenda, l’aprovació de factures extrajudicials corresponents a 2012. El regidor d’IV, G. Caldentey, va felicitar-la per la molt bona feina reduïnt les quantitats per factures sense pressupost; també va reconèixer la importància de pagar l’abans possible els proveïdors.

Pels ecosocialistes és important comprovar si l’empresa concessionària dels serveis de recollida de fems i neteja viària ha incomplit amb algunes de les seves obligacions i, si així fos, quantificar econòmicament aquests possibles incompliments. Els pressuposts municipals de 2013, en què IV va participar tant en la seva confecció com en la seva l’aprovació, preveien la partida de despesa necessària per encarregar a una empresa externa l’evaluació de les possibles irregularitats. Feina necessària de cara a negociar millores immediates i/o pagament de factures passades o futures amb l’empresa o per tal de dur a terme una reclamació davant dels tribunals.

Des d’IV reclamen la investigació en la implantació de sistema de recollida "porta a porta" per part de l’empresa concessiònaria "Net i Fresc". El servei que ja es presta a la localitat de la Colònia de Sant Pere es volia implantar al nucli d’Artà amb un pressupost anual de 139.431,73€ on s’exclou la matèria orgànica. El regidor ecosocialista vista l’oferta presentada per l’empresa reclamà, mitjançant acord del Govern Local, a la Secretària-Interventora municipal un informe relatiu a la qualificació de compromisos contractuals amb l’empresa concessionària.

L’Informe de la Secretària, de 15 d’octubre, arribava a la conclusió que “l’empresa ’Net i Fresc, S.L.’ incomplia l’acord de cessió del contracte del servei de recollida de fems [...]” i que “procedeix la incoació d’un expedient a l’empresa ’Net i Fresc, S.L.’ per incompliment de contracte, en el qual es demanés el seu compliment o, en el cas contrari, la rescissió de contracte amb exigència de responsabilitats, en el seu cas”. Conclusions que es basaven en que: “’Net i Fresc, S.L.’ corrobora i manifesta mitjançant escrit presentat en aquest Ajuntament dia 10 de gener de 2012 [...] que no ha dut a terme [...] diversos apartats relacionats presentats en l’escrit de millores [...] referent a la recollida selectiva porta a porta en el nucli urbà d’Artà. En el cas plantejat, s’observa que [...] s’incompleix la proposta de millores [...] respecte al servei descrit en el plec de condicions, tal i com corrobora l’esmentada empresa [...] en el seu escrit de dia 10 de gener de 2012, en el qual proposa implantar el mateix servei al qual està obligada per contracte amb aquest Ajuntament”.

Segons el Plec de condicions, “Els residus que s’han de recollir porta a porta són fems o rebuig, envasos, paper/cartró i vidre”; en l’”Oferta de millores”, s’incorporava com a millora “la realización de la recogida selectiva puerta a puerta, no sólo en el núcleo urbano de Artà, sino en el resto de núcleos urbanos del municipio"

Per recomanació de la funcionària, abans d’incoar efectivament l’expedient de rescissió es va donar trasllat del seu Informe a l’empresa concessionària la qual, dia 28 de novembre entregava al regidor i a la Secretària un document en que s’exposaven els motius de desacord amb l’Informe esmentat d’aquesta funcionària, de 15 d’octubre.

Bàsicament, les línies argumentals de l’empresa es basaven en que: 1) Es fa una recollida porta a porta en tots els nuclis urbans d’Artà 2) Els quadrants de recollida selectiva porta a porta, tant del nucli urbà d’Artà com de la Colònia de Sant Pere, es van consensuar amb l’Ajuntament (JGL).

IniciativaVerds d’Artà considera que la definició de “Recollida selectiva porta a porta” que féu l’empresa concessionària el gener de 2012 consisteix en la recollida dels residus produïts pels ciutadans a la mateixa porta dels habitatges. La recollida porta a porta és un sistema pel qual [...] cada ciutadà és el responsable de la disposició dels seus residus, selectivament, al portal del seu habitatge.”) invalida la tesi de la mateixa empresa segons la qual acompleix l’obligació contractual de fer aquest tipus de recollida.

Pel que fa al segon argument, la Secretària-Interventora de l’Ajuntament d’Artà no disposa ni té coneixement de cap Acord de la JGL en què s’aprovassin els quadrants de recollida actuals.

Altres possibles incompliments:
- L’obligació de substituir les papereres a mesura que s’espenya
- Determinades obligacions respecte de la contractació de personal
- Subcontractació amb empreses de caire social.

IniciativaVerds Artà considera de tot punt obligat per part del Batle i actualment encarregat d’aquesta àrea municipal, culminar la tasca feta per Caldentey. D’aquesta manera canviar la situació per la qual l’empresa concessionària no dóna el servei que la ciutadania paga la seva contribució des de l’any 2006.

Molt probablement, el batle d’Artà denunciarà que l’oposició bloqueja el pagament dels petits proveïdors i empresaris locals amb el que va passar ahir. La solució és ben senzilla: pot convocar plenari extraordinari quan vulgui, amb proposta amb totes les factures extrajudicials, que tendrà el nostre vot. Totes, excepte les que estiguin pendents de pagament de "Net i Fresc, S.L.".

Documents adjunts

També et podria interessar: