Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > “Garantim a totes la famílies accés a un escoleta pública i gratuïta de 0 a 3 (...)

“Garantim a totes la famílies accés a un escoleta pública i gratuïta de 0 a 3 anys”

dissabte 7 de maig de 2011

El nombre d’escoletes públiques de Palma és escàs i no cobreix les necessitats d’una població infantil creixent. L’opció de les escoletes privades no és assumible per determinades famílies perquè suposa despeses elevades, i més en aquets temps de dificultats econòmiques. Aquesta legislatura ha fet possible la projecció de 3 escoletes més, amb la qual cosa Palma disposa de 10 escoletes municipals, que continuen sent insuficients.

Actualment es combina la gestió de les escoletes municipals amb polítiques de bonificacions que continuen sense donar resposta a les necessitats de totes les famílies. Tampoc les escoletes no sempre disposen d’espais de lleure suficients per als infants.

1. Des de la coalició consideram clau l’educació pública i gratuïta. Per nosaltres és la millor inversió i prioritzarem aquesta proposta. Palma ha de ser UN REFERENT EN EDUACIÓ DE 0 A 3 ANYS.

Propostes

• Fer un estudi econòmic seriós i rigorós sobre les necessitats que ha d’afrontar l’escoleta municipal: places que hauria d’oferir l’Administració local, sistemes per a cobrir i gestionar aquestes places, qualitat del servei, etc. Totes aquelles famílies que ho desitgin, han de tenir possibilitats d’accedir a una escoleta.

• Promoure la concertació d’escoletes ja existents, sempre a partir de criteris pedagògics, socials i de qualitat.

• Col·laborar amb la Conselleria d’Educació per a garantir l’atenció als infants amb necessitats educatives. • Promoure activitats de lleure, coordinades amb l’Ajuntament, adreçades als infants i a les famílies.

• Crear àrees de jocs infantils a les escoletes, i millorar i mantenir les ja existents.

2. En aquest sentit, la coalició promou l’escola com un espai de formació i trobada per als veïns i veïnes de les barriades (infants i adults), fora de l’horari lectiu. A més d’oferir una opció de lleure educatiu, el projecte esdevé també una eina més PER FACILITAR LA CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR.

Propostes

• Arribar a tots els barris amb el Pla d’escoles i patis oberts i continuar donant suport a les que ja funcionen.

• Planificar una distribució eficient dels recursos disponibles per al Pla mitjançant una anàlisi de les característiques i necessitats dels centres escolars (infraestructures, situació del centre, participació veïnal, convivència a la barriada amb centres culturals que puguin exercir les mateixes funcions), etc. • Estudiar cada barriada per a determinar sobre quines escoles és més necessari intervenir.

• Destinar més recursos econòmics al Pla per a poder dur-hi a terme més activitats.

• Diversificar i ampliar l’oferta de lleure educatiu: programes de lectura, formació conjunta entre pares, i fills, projectes mediambientals...

• Potenciar, en la mesura que sigui possible, una oferta formativa adequada per a les persones adultes, tot i que les activitats del Pla se solen dirigir a nins de primària.

• Augmentar els serveis de vigilància contractant personal de consergeria i monitoratge per a fer torns d’horabaixa.

• Potenciar la iniciativa i la implicació de les escoles, entitats de barri, APIMA, etc. en la gestió del Pla d’escoles i patis oberts i en la generació de possibles activitats.

3. Així mateix, la coalició es marca com a repte l’AMPLIACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’UNA XARXA DE LUDOTEQUES PÚBLIQUES. En aquests moments tan sols hi ha una ludoteca oberta a Palma i això suposa una deficiència i una dificultat per al dia a dia de les famílies, especialment per a les monoparentals.

Propostes

• Posar en marxa ludoteques i facilitar-ne l’accés a les famílies amb més necessitats. Utilitzar les infraestructures ja existents per ubicar les ludoteques: escoles, casals de barri, centres de salut, centres socials...

4. COL·LABORACIÓ AMB LES EMPRESES QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR ALS SEUS TREBALLADORS.

Propostes

• La coalició proposa crear el Club Factor Humà, que establiria facilitats amb empreses amb un compromís clar amb la reinserció laboral de col·lectius de risc. També hi participarien les empreses que desenvolupen mesures de conciliació de vida familiar, formativa, personal i laboral.

Exemples d’aquestes mesures són les fórmules flexibles de feina que fomenten el treball per objectius, el teletreball, les jornades compatibles i adaptables al cicle de vida i a la vida familiar i personal d’homes i dones, la setmana laboral comprimida, el còmput d’hores per any/semestre/mes o l’establiment de “bancs d’hores”, a partir dels quals els treballadors i treballadores poden accedir a un crèdit de temps per a reduir de jornada laboral, crèdit que es retorna segons negociació o regulació conjunta amb l’empresa.

També et podria interessar: