Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > DGCC presenta avantprojecte de llei autonòmica de residus basada en la (...)

DGCC presenta avantprojecte de llei autonòmica de residus basada en la prevenció

dimarts 12 d'abril de 2011

El Director general de canvi climàtic i educació ambiental i alhora coordinadora d’IniciativaVerds, David Abril, va presentar ahir davant el CER (Comitè especialitzat de residus) un Avantprojecte de Llei de Residus autonòmica, que tot i no entrar en termini perquè el Parlament ja ha estat disolt, intenta recollir i abordar de manera objectiva la problemàtica i la gestió dels residus a la Comunitat Autònoma, on hi ha encara moltes qüestions a resoldre en aquesta matèria, com ara la coordinació entre administracions, la gestió dels residus perillosos, o la incorporació de sistemes de gestió d’envasos basats en la devolució i el retorn.

Alguns dels elements més destacables de l’Avantprojecte de Llei són els següents:

Una concepció de la gestió dels residus basada en la prevenció, és a dir, que el millor residu és el que no es genera. La creació d’un òrgan de coordinació de les diferents administracions en matèria de residus, així com un òrgan consultiu, amb la participació dels agents socials, col·legis professionals i entitats ecologistes. La clarificació de les competències de les diferents administracions, amb l’obligatorietat de què el Govern elabori un avantprojecte de Pla de Residus Perillosos i Sòls contaminats, així com un Pla autonòmic resultat del sumatori d’aquest Pla, més els Plans Directors de Residus dels diferents Consells Insulars. L’establiment de taxes en funció de la producció de residus, és a dir, fer efectiu el principi de “qui contamina paga”.

L’avantprojecte, segons Abril, recull la normativa recollida a les diferents Directives Europees en matèria de residus, i també té en compte el projecte de Llei de Residus estatatal que fa uns dies va entrar al Congrés dels Diputats, tots i els canvis que aquest pugui patir en el tràmit parlamentari.

Finalment, des de la DGCC s’ha assenyalat que seria important que independenment de qui gestioni els residus la propera legislatura, cla reprendre aquesta feina feta si realment hi ha voluntat política d’abordar de manera seriosa i de resoldre la problemàtica dels residus a la nostra Comunitat Autònoma.