Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Demanam que l’Ajuntament prengui mesures per mitigar els renous produïts (...)

Demanam que l’Ajuntament prengui mesures per mitigar els renous produïts pels grans eixos viaris i les aglomeracions

divendres 20 de juliol de 2012

Al proper plenari municipal presentam un proposició relativa al Mapa de Renous, amb l’objectiu que l’equip de govern prengui mesures per lluitar contra la contaminació acústica, una problemàtica que, tal i com defensa la regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, “te conseqüències negatives en la salut de les persones, tant a nivell físic com psicològic. Per tant, a nivell social és un element pertorbador de la convivència, que empitjora la qualitat de vida. D’altra banda, no podem oblidar que una ciutat neta, acústicament, també és una ciutat més atractiva pels turistes. “

En aquest sentit, la proposició que defensarà PSM-IV-ExM demana que l’Ajuntament impulsi un pla d’acció, per determinar les mesures a prendre, tant pel que fa als renous produïts per les aglomeracions com pels produïts als grans eixos viaris.

D’aquesta forma, la coalició vol que es reactivi una iniciativa que ha quedat paralitzada. Seguint el que preveu la legislació, en anteriors legislatures es va posar en marxa la redacció del Mapa de Renous, un instrument que havia de permetre, d’una banda, diagnosticar i zonificar la contaminació acústica que afecta Palma. I, de l’altra, establir un pla d’acció per garantir que el renou de la ciutat no superi els límits legals. El 27 d’abril de 2009 es va aprovar definitivament la informació del diagnòstic del Mapa de Renous però no s’han pres més mesures.

Marisol Fernández afirma que “el mateix Mapa de Renous del 2009 reconeixia que estam davant una situació d’una certa gravetat pel que fa al nivell de renou que suporta la ciutadania.” Respecte al soroll diurn, un 45% de la població està en entorns on el renou és superior al permés (65 dBA en diürn). De nit, l’exposició excessiva al renou és menor, però així mateix és del 40% (el nivell permès són 55 dBA).

Així mateix, Fernández denuncia que la ciutadania no te accés a aquestes dades, per tant, una altre dels punts de la proposició és demanar que es publiqui el Mapa de Renous a la web de l’Ajuntament.

El Mapa de Renous també donava a conèixer que el principal focus de contaminació acústica de Palma, en un 90%, és el trànsit urbà. Actualment, no hi ha dades actualitzades sobre l’evolució del indicadors de renou a la ciutat de Palma. Però, Marisol Fernández afirma que “si tenim en compte les mesures que ha implementat el govern del PP com la supressió del carril bici o el retorn dels cotxes a Blanquerna, ens temem que els resultat seran que els nivells de renou s’han incrementat.

Un altre focus de generació de sorolls molestos és l’excessiva ocupació de la via pública, que, amb l’aprovació de l’ordenança d’ocupació de la via pública, que permet les microocupacions i que pot donar peu a ocupacions desmesurades, també pot haver-se incrementat.

En un moment com l’actual de revisió del PGOU i que, per tant, s’ha de repensar la ciutat, és important tenir en compte el factor renou. Per això, Marisol Fernández demana també que es faci una zonificació del Palma en funció dels nivells de renous que s’hi donen i que aquesta informació sigui rellevant en l’actual revisió del PGOU, per tal de podar planificar una ciutat més habitable i més silenciosa, cercant l’equilibri entre la presència d’usos i activitats que generen molt de renou i la qualitat de vida dels veïns i de les persones treballadores.

De la mateixa manera, afirma Fernández, “la gestió del renou i el respecte per la salut dels veïns també ha de ser un dels factors determinants en el disseny de les polítiques de mobilitat, les activitats econòmiques i els usos de la ciutat.”

També et podria interessar: